Seksi Pengembangan Wilayah Industri

Pimpinan

Nama Pimpinan
Muhammad Rizal, S.IP
NIP
19660101 199403 1 014
Tugas Pokok dan Fungsi

SeksiPengembangan Wilayah Industri mempunyai tugas :

(1)SeksiPengembangan Wilayah Industri mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulangpelaksanaan perumusan kebijakan teknispengembangan wilayah industri.

(2)Seksipengembangan wilayah industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: a.pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengembangan Wilayah Industri;b.pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan seksi pengembangan wilayah industri;c.pelaksanaanpenyusunan rencanapenetapan peta panduan pengembangan industri unggulan Provinsi;d.pelaksanaanperencanaan dan penyusunan rencana induk pembangunan industri Provinsi;e.pelaksanaan perancangan konsep pengembangan wilayah industri Provinsi;f.pelaksanaanpengembangan penumbuhan industri dalam pengembangan kawasan industri;g.pelaksanaanperancangandan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri di wilayah Provinsi;h.pelaksanaanperancangandan penyusunan rencana pembangunan industri Provinsi;i.pelaksanaanperancangandan penyiapan bahan penyebaran dan pembangunan industri di wilayah Provinsi;j.pelaksanaanpenyusunan pemetaan wilayah dan industri di Provinsi;k.pelaksanaanevaluasi dan pelaporan di seksi Pengembangan Wilayah Industri;l.pelaksanaanadministrasi di seksi Pengembangan Wilayah Industri;m.pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;dann.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Data Staf
NO. NAMA NIP FOTO
1. Staf 1 12341212 123412 1 123  
2. Staf 2 12341212 123412 1 123  
3. Staf 3 12341212 123412 1 123  
4 Staf 4 12341212 123412 1 123  
5. Staf 5 12341212 123412 1 123