Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Pimpinan

Nama Pimpinan
Rosy Handayani, S.S., M.Si
NIP
19780805 200604 2 002
Tugas Pokok dan Fungsi

Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas :

(1) Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulangpelaksanaan dan penyusunan rumusan kebijakan teknispengembangan perdagangan luar negeri.

(2) Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeridalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:a.pelaksanaan perencanaan partisifasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) Provinsi;b.pelaksanaanperencanaan pendidikan dan pelatihan serta promosi produk ekpsor;c.pelaksanaanpengembangan pencitraan produk ekspor skala nasional;d.pelaksanaanpenyusunan pemetaan produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;e.pelaksanaanpengembangan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan aksespasar produk ekspor;f.pelaksanaanpengkajian penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);g.pelaksanaan penyusunanevaluasi dan pelaporanSeksi Pengembangan Perdagangan Himpunan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016495Luar Negeri;h.pelaksanaan penyusunan administrasi Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;i.pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; danj.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negerimeliputi:a.merencanakan partisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) Provinsi;b.merencanakan pendidikan dan pelatihan serta promosi produk ekpsor;c.mengembangkan pencitraan produk ekspor skala nasional;d.menyusun pemetaan produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;e.mengembangkan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;f.mengkaji ulang penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);g.menyusun evaluasi dan pelaporanSeksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;h.menyusun administrasi di Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;i.melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; danj.melaksanakantugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4)Seksi Pengembangan Perdagangan LuarNegeridipimpin oleh kepala seksiyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan.

Data Staf
NO. NAMA NIP FOTO
1. Staf 1 12341212 123412 1 123  
2. Staf 2 12341212 123412 1 123  
3. Staf 3 12341212 123412 1 123  
4 Staf 4 12341212 123412 1 123  
5. Staf 5 12341212 123412 1 123